ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
[GDX] Government Data Exchange Center

การสมัครใช้บริการระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Government ID หรือ GovID)

ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Government ID : GovID) เป็นบริการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการยืนยันตัวบุคคลโดยสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งาน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ MailGoThai ในการยืนยันตัวบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ในการเข้าใช้งานระบบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ตามสิทธิการใช้งานที่หน่วยงานเจ้าของระบบเป็นผู้อนุญาต


การติดต่อขอรับบริการ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐที่สนใจขอใช้บริการระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ(GovID)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครใช้งานได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรืออีเมล contact@dga.or.th


กลับหน้าหลัก