ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
[GDX] Government Data Exchange Centerเลือกสมัครบัญชีผู้ใช้งานจากระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OpenID) หรือ ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (GovID)


สมัครสมาชิก GovID สมัครสมาชิก OpenID